پس از تسليم شدن ژاپن و پايان يافتن جنگ جهاني دوم ، كشورهاي جهان در يك شوك ناشي از اين سلاح گرفتار شدند و به اين ترتيب مقرر شد تا استفاده از اين انرژي و كاربرد آن ، محدود شده و اجازه ساخت سلاح هسته‌اي و يا تكثير آن داده ...