عوامل متعددي به ايجاد سلول‌هاي سرطاني کمک مي‌کنند كه دو مورد مهم آن عبارتند از : 1) استعداد ميزبان : وجود نقص در کروموزوم و يا انتقال ژن‌هاي معيوب به جنين و سپس رشد يافتن اين ژن‌ها و يا ساير عوامل ژنتيکي که در بدن ميزبان وجود دارد . 2) عوامل محيطي : ...