نمرات تشریحی نهایی آشکارسازها

نمرات بر مبناي 7 نمره مي باشد

 توضيح:

به دليل اسكن شدن برگه‌هاي امتحاني امكان دادن نمره اضافي مقدور نيست

تذكر:

از تاريخ انتشار نمرات در اين سايت 3 روز فرصت داريد تا احياناً نسبت به آن در قسمت نظرات اعتراض نمائيد در صورت اتمام زمان مذكور مسئوليت با دانشجو است و صرفا از طريق سيستم گلستان قابل پيگيري است

نام و نام خانوادگي

نمره

نام و نام خانوادگي

نمره

نام و نام خانوادگي

نمره

محمد ميرزايي مقدم

3.25

 
نمرات تشریحی نهایی الکترومغناطیس ۲

نمرات بر مبناي 7 نمره مي باشد

 توضيح:

به دليل اسكن شدن برگه‌هاي امتحاني امكان دادن نمره اضافي مقدور نيست

تذكر:

از تاريخ انتشار نمرات در اين سايت 3 روز فرصت داريد تا احياناً نسبت به آن در قسمت نظرات اعتراض نمائيد در صورت اتمام زمان مذكور مسئوليت با دانشجو است و صرفا از طريق سيستم گلستان قابل پيگيري است

نام و نام خانوادگي

نمره

نام و نام خانوادگي

نمره

نام و نام خانوادگي

نمره

زهره شيخي

2.75

 
نمرات تشریحی نهایی فیزیک محیط زیست

نمرات بر مبناي 7 نمره مي باشد

 توضيح:

به دليل اسكن شدن برگه‌هاي امتحاني امكان دادن نمره اضافي مقدور نيست

تذكر:

از تاريخ انتشار نمرات در اين سايت 3 روز فرصت داريد تا احياناً نسبت به آن در قسمت نظرات اعتراض نمائيد در صورت اتمام زمان مذكور مسئوليت با دانشجو است و صرفا از طريق سيستم گلستان قابل پيگيري است

نام و نام خانوادگي

نمره

نام و نام خانوادگي

نمره

نام و نام خانوادگي

نمره

تهمينه ميرعبدالله

6

زهره شيخي

2.5

فائزه باغ شيخي

3.75
نمرات تشریحی نهایی مکانیک کوانتومی ۲

نمرات بر مبناي 7 نمره مي باشد

 توضيح:

به دليل اسكن شدن برگه‌هاي امتحاني امكان دادن نمره اضافي مقدور نيست

تذكر:

از تاريخ انتشار نمرات در اين سايت 3 روز فرصت داريد تا احياناً نسبت به آن در قسمت نظرات اعتراض نمائيد در صورت اتمام زمان مذكور مسئوليت با دانشجو است و صرفا از طريق سيستم گلستان قابل پيگيري است

نام و نام خانوادگي

نمره

نام و نام خانوادگي

نمره

نام و نام خانوادگي

نمره

مريم عندليب

1.75
نمرات تشریحی نهایی ترمودینامیک

نمرات بر مبناي 7 نمره مي باشد

 توضيح:

به دليل اسكن شدن برگه‌هاي امتحاني امكان دادن نمره اضافي مقدور نيست

تذكر:

از تاريخ انتشار نمرات در اين سايت 3 روز فرصت داريد تا احياناً نسبت به آن در قسمت نظرات اعتراض نمائيد در صورت اتمام زمان مذكور مسئوليت با دانشجو است و صرفا از طريق سيستم گلستان قابل پيگيري است

نام و نام خانوادگي

نمره

نام و نام خانوادگي

نمره

نام و نام خانوادگي

نمره

امين ابوالحسني

0.75

فاطمه حياتي

1.75
نمرات تشریحی نهایی فیزیک ۲ رشته ریاضی

نمرات بر مبناي 7 نمره مي باشد

 توضيح:

به دليل اسكن شدن برگه‌هاي امتحاني امكان دادن نمره اضافي مقدور نيست

تذكر:

از تاريخ انتشار نمرات در اين سايت 3 روز فرصت داريد تا احياناً نسبت به آن در قسمت نظرات اعتراض نمائيد در صورت اتمام زمان مذكور مسئوليت با دانشجو است و صرفا از طريق سيستم گلستان قابل پيگيري است

نام و نام خانوادگي

نمره

نام و نام خانوادگي

نمره

نام و نام خانوادگي

نمره

عاطفه حداد

3.25

منصوره سهيلي

5
نمرات نهایی آزمایشگاه فیزیک ۲ (اصفهان)

مبناي نمرات از 20 مي‌باشد

 تذكر:

1-     كمترين نمره گزارش كار هر فرد در ميانگين محاسبه نشده است

2-     براي برخي افراد نمره گزارش كمتر از نمره قبلي و برخي بيشتر شده است

3-     چنانچه گزارش كاري تحويل نشده باشد نمره صفر براي همه اعضاي گروه در نظر گرفته شده است

4-     درصورت مشاهده مغايرت در نمره مي توانيد در قسمت نظرات وارد كنيد

5–     چنانچه نام فردي در ليست زير نيامده حداكثر تا 3 روز از تاريخ انتشار اعلام نمائيد

نام و نام خانوادگي

نمره

نام و نام خانوادگي

نمره

نام و نام خانوادگي

نمره

منيره داوري

20

نيما دشتي

0

پريسا حفيظي

20

فرزانه طيبي

20

جمال حسيني

15

عاطفه ساساني

19.75

نجمه فدوي

16.5

محمدجواد آخوندي

10

ندا رستمي

12

سوسن عقدكي

20

محمدحسين حاج هاشمي

17

پريسا قديري

10

صفيه پورملاابراهيم

12.5

ابراهيم قبادپور

14

مريم نوري

20

رويا عربي مقدم

16

حسين رحيمي

10

محمدحسن كمالي

0

فرنوش برهمي

12.5

محسن صيادي

14

راضيه عباس زاده

20

فرحناز بختياري

19

عباس فيروزي

14

مريم راعي

20

زيبا ملكي

20

رسول زارعي

15

شكوه مبلغ

20

محمدحسن جعفريان

14.5

مجيد كياني

14.5

منصوره مظاهري

20

محدثه شيروي

19

عليرضا نمدفروش

12

راضيه استكي

15

آزيتا زحمتكش

19.75

سارا رضازاده

20

نرگس نصيري

20

الهه رئيسي

20

مينا رحماني

19

حميده سيف الهي

11

فهيمه دژند

20

زهرا تابش

16

شادي پاليزبان

11

كورش احمدي

19

پريسا استكي

12.5

آرزو ولي پور

11

زهرا اميني

18.5

مهتاب خادمي

19

نيلوفر حاج حسيني

10

فريده احمدي

0

مژگان سرلك

19

حسين پروري

0

عاطفه قاسمي

18
نمرات تشریحی نهایی فیزیک ۱ رشته مهندسی صنایع

نمرات بر مبناي 7 نمره مي باشد

 توضيح:

1-     نمره آن دسته از دانشجويان محترمي كه از ميان ترم بيش از 6 گرفته‌اند به نمرات اين نوشته اضافه خواهد گرديد (هر + نيم نمره)

2-     به دليل اسكن شدن برگه‌هاي امتحاني امكان دادن نمره اضافي مقدور نيست

تذكر:

نمرات پس از 3 روز از تاريخ انتشار در سيستم گلستان وارد خواهد شد

از تاريخ انتشار نمرات در اين سايت 3 روز فرصت داريد تا احياناً نسبت به آن در قسمت نظرات اعتراض نمائيد در صورت اتمام زمان مذكور مسئوليت با دانشجو است و صرفا از طريق سيستم گلستان قابل پيگيري است

نام و نام خانوادگي

نمره

نام و نام خانوادگي

نمره

نام و نام خانوادگي

نمره

اميرحسين جعفري

0.25

اميرحسين رضايي

0.75

محمدرضا عرب عامري

0.75

مصطفي ايرجي

1.25

علي جواهر

2

حميدرضا حاجي زاده

1.25

محمدجواد مرادي

0.75

فرشيد اشرافي

2

زكيه جعفريان

1.5

مهدي  صفرعليزاده

3.5

دانيال كرمي

3.25

مجيد وهاب

0.5

محبوبه برزويي

2.5

سعيد قلع ريز

0.75

علي مظاهري

1.85

فاطمه باقريان

1

مسعود قمصريان

1.25

فاطمه صديقيان

1.9
نمرات تشریحی نهایی فیزیک ۲ رشته های کامپیوتر

نمرات بر مبناي 7 نمره مي باشد

 توضيح:

1-     نمره آن دسته از دانشجويان محترمي كه از ميان ترم بيش از 6 گرفته‌اند به نمرات اين نوشته اضافه خواهد گرديد (هر + نيم نمره)

2-     به دليل اسكن شدن برگه‌هاي امتحاني امكان دادن نمره اضافي مقدور نيست

تذكر:

نمرات پس از 3 روز از تاريخ انتشار در سيستم گلستان وارد خواهد شد

از تاريخ انتشار نمرات در اين سايت 3 روز فرصت داريد تا احياناً نسبت به آن در قسمت نظرات اعتراض نمائيد در صورت اتمام زمان مذكور مسئوليت با دانشجو است و صرفا از طريق سيستم گلستان قابل پيگيري است

نام و نام خانوادگي

نمره

نام و نام خانوادگي

نمره

نام و نام خانوادگي

نمره

سمانه باميري

3.25

امين ميران زاده

2.75

الهه حلاجي

1.5

ميثم كريمي

2.25

محمدرضا علي رحيمي

1.25

محمدرضا فاضلي

3.5

عاطفه رزاقي

2.25

شادي پاليزبان

0.75

صفورا كريمي

3

پريسا قديري

4.25

حميده سيف الهي

2.5

رضا پورمعصومي

3.5

عاطفه حسن پور

2.25

اصغر بابايي

0.75

محمدرضا برااني

3

محمدسجاد علمداري

1.75

زهرامرادي

2.75

فاطمه حسين دوست

3.25
نمرات تشریحی فیزیک ۱ رشته فیزیک هسته ای

نمرات بر مبناي 7 نمره مي باشد

 توضيح:

1-     نمره آن دسته از دانشجويان محترمي كه از ميان ترم بيش از 6 گرفته‌اند به نمرات اين نوشته اضافه خواهد گرديد (هر + نيم نمره)

2-     به دليل اسكن شدن برگه‌هاي امتحاني امكان دادن نمره اضافي مقدور نيست

تذكر:

نمرات پس از 3 روز از تاريخ انتشار در سيستم گلستان وارد خواهد شد

از تاريخ انتشار نمرات در اين سايت 3 روز فرصت داريد تا احياناً نسبت به آن در قسمت نظرات اعتراض نمائيد در صورت اتمام زمان مذكور مسئوليت با دانشجو است و صرفا از طريق سيستم گلستان قابل پيگيري است

نام و نام خانوادگي

نمره

نام و نام خانوادگي

نمره

نام و نام خانوادگي

نمره

حسين مقصودي

2.5

مهديه ميرزايي

2.75

زهرا سليماني

3.25

ابوالفضل ذاكر

3