با هر دستاورد علمی، استفاده‌های درست و نادرست از آن شروع می‌شود و جنبه‌های مثبت و منفی آن، نمود عینی خواهد يافت. برخي از کشفیات علمی‌، به جای به¬کارگیری در رفاه جامعه، برای اهداف پلید به کار گرفته می شوند. جنگ افزارهای شیمیایی را مي‌توان به عنوان شرم ‌آورترین کاربرد ...