بزرگترين و مخرب ترين بمب جهان، بمب هيدروژني است . . . همجوشی هسته‌ای بنیاد اصلی بمب هیدروژنی را تشکیل می‌دهد. همان‌طور که از شکافته شدن هسته‌های سنگین، مقدار عظیمی انرژی حاصل می‌شود، از پیوند هسته‌های سبک نیز انرژی بیشتری به­ دست می‌آید. در هر یک از دو حالت، ...