مدیریت بحران در حوادث هسته ای

مطالبي كه در 472 صفحه از كتاب "مدیریت بحران در حوادث هسته ای" خواهيد يافت:
 

فصل اول: مدیریت بحران هسته‌ای — فصل دوم: انواع سلاح‌ها — فصل سوم: اصول پدافند فصل — چهارم: نحوه انتشار آلاینده‌ها در محیط — فصل پنجم: چگونگي انتشار مواد راديواكتيو در محیط — فصل ششم: اقدامات پس از حادثه — فصل هفتم: آثار پرتوگیری و اقدامات پزشکی — فصل هشتم: رفع‌آلودگي محيط
Crisis Management in Nuclear Centers

همايش بين المللي جايگاه چرخه سوخت هسته اي در توسعه فن آوري و تحقيقات (1385)

 

Crisis Management in Nuclear Centers

نويسنده:
Reza Badrian – Kala Electric co. – Natanz

خلاصه مقاله:

Since the mankind has faced several disasters and hung obscenities such as natural and nuclear happenings during the history and has beard a lot of injuries , the strategists and administrators of every nuclear event who can not solve a part of the problem, the will certainly be a part of crisis . the article represents the necessary guide to use in an irrepressible nuclear disaster made by ionizer radiation where in the folks are near the ray . the nuclear accidents are definitely complicated and different, they are not familiar to the monotony, happen rapidly and diffuse and demolish fast these accidents menace the regimes strategic interests and connect the insecurity to the susceptibility in an absurd way and whereas the happening of an accident is exciting and fearing for the people, so it is clear that getting out of an accident or solving it is not only an art , but also. a composition of science and technology . this research is done due to valuation and providing the commendations related to immediate and age long backwashes of radiological events and it is direction . an accident that has spread the radioactive will be different from the other ones . The article includes the assessment of the cause of accident, anticipation and control of infection, the medical solutions, the way to care for the people within ionizer ray, psychic problems and the way of facing the questions.

 

كلمات كليدي:

دریافت اصل مقاله: http://www.civilica.com/Paper-NFC01-NFC01_033.html
مدیریت پزشکی آسیب دیدگان اشعه

دستگاههاي تصوير برداري دندان پزشكي ، تصويربرداري اشعه X پزشكي ، و پرتوهاي كيهاني  به مقدار کم نیز باشد . پرتوگيري خارجي مي تواند نفوذ كننده و عمقي مثل پرتوهاي ايكس و گاما ، يا غير نفوذی مثل ذرات بتا و آلفا باشد . راديونوكلئيدهايي كه روي سطح پوست مي نشينند ،‌ اگر وارد بدن نشوند ، از منابع پرتوگيـري خارجي به حساب مي آيند. البته مادامي كه روي پوست قرار داشته باشند ، به راحتي مي توانند استنشاق ، خورده و يا از طريق شكافهاي پوست وارد بدن شوند . عبارات مختلفي كه براي توصيف و دسته بندي اثرات پرتـوهاي يونيـزان استفاده مي شود شامل موارد ذيل خواهد بود :

 

دستگاههاي تصوير برداري دندان پزشكي ، تصويربرداري اشعه X پزشكي ، و پرتوهاي كيهاني  به مقدار کم نیز باشد . پرتوگيري خارجي مي تواند نفوذ كننده و عمقي مثل پرتوهاي ايكس و گاما ، يا غير نفوذی مثل ذرات بتا و آلفا باشد . راديونوكلئيدهايي كه روي سطح پوست مي نشينند ،‌ اگر وارد بدن نشوند ، از منابع پرتوگيـري خارجي به حساب مي آيند. البته مادامي كه روي پوست قرار داشته باشند ، به راحتي مي توانند استنشاق ، خورده و يا از طريق شكافهاي پوست وارد بدن شوند . عبارات مختلفي كه براي توصيف و دسته بندي اثرات پرتـوهاي يونيـزان استفاده مي شود شامل موارد ذيل خواهد بود :

اول دورة زماني است كه طي آن اثرات آشكار مي شوند كه مي تواند با عبارات : ديرس و زودرس توصيف شود . اثرات زودرس معمولاً به پيامدهايي از پرتوگيري گفته مي شود كه در يك دورة‌ چند روزه يا چند ماهه آشكار مي شونـد . اثرات ديـررس به پيامدهاي طولاني مدت پرتوگيـري گفتـه مي شود و اثراتي را شـامل مي شود كه طي چند سال ظاهر نخواهند گردید .

دستة ديگري از عبارات بكار رفته ،‌ حاد و مزمن است كه براي توصيف طول مدت زماني كه شخص در معرض پرتو قرار مي گيرد استفاده مي شود . بطور كلي پرتوگيري حاد به حالتي گفته مي شود كه پرتو طي يك دورة‌ كوتاه چند ساعت يا كمتر دريافت شده باشد و در پرتوگيري مزمن معمولاً پرتو بطور طولاني مدت طي چندين روز يا بيشتر دريافت می‌شود . دو عبارت ديگر كه در حفاظـت در برابر اشعه براي توصيف اثرات بكار مي رود : قطعي و احتمالي يا تصادفي هستند .

اثرات قطعي ، اثراتي هستند كه يك آستانة بروز اثر براي آنها فرض مي شود ، ( يعني يك ميزان پرتوگيري كه كمتر از آن اثر بروز نمي كند ) و شدت اثر با افزايش مقدار در معرض قرارگيري ، افـزايش مي‌يابد . در عين حال براي اثرات تصادفي حد آستانه‌اي مفروض نبوده و شدت آن به آهنگ دز وابسته نيست ولي احتمال آن با افزايش دز افزايش خواهد یافت . سرخ شدن پوست (يا اِريتما ) نمونه اي از آثار قطعي پرتوگيري است زيرا بروز اين اثر داراي يك حد آستانة 2گري است و شدت آن در پرتوگيري هاي بيشتر ، افزايش مي يابد . سرطاني كه براثر اشعه بوجود مي آيد نمونه‌اي از اثرات تصادفي پرتوگيري است . چون آستانه‌اي براي آن مفروض نيست و شدت سرطان و وقوع آن از پرتوگيري مستقل است . همچنين سرطان مثالي از اثرات ديررس پرتوگیـری است چون زمان زيادي ، معمولاً چند سال بین پرتوگيـري و بروز بيمـاري سرطان لازم می باشد .

جدول ( 2 ) ، شامل خلاصه ای از پیشنهادات برای محدوده دز و راهنمایی در این زمینه می باشد . این جدول راهنمای خوبی برای استفاده بعنوان یک ابزار کمکی و مفید جهت تصمیم گیری در طی مدت وضعیت اورژانس می باشد .

دز موثر برحسب میلی سیورت

روش استفاده شده در پرتوگیری

1

(حداکثر 5 ، برای یک سال در هر 5 سال )

حد سالیانه پرتوگیری تعدادی از مردم

( به استثناء دز زمینه و پزشکی )

( دز موثر جهت انتخاب عملیات ) 20- 5

حالت بهینه 10 میلی سیورت در دو روز

پناهگاه

( محدوده دز موثر برای عملیات ) 500-20

حالت بهینه 50 میلی سیورت در یک هفته

تخلیه

( دز معادل تیروئید برای عملیات ) 500-20

حالت بهینه 100 میلی گری

ید پایدار ( برای زنان باردار و بچه ها )

( در طی یک سال ) 10

هر گروه غذایی

( بر ماه و بهینه ) 30-10

جابجایی

20

( حداکثر50 ، برای یک سال در هر 5 سال )

حد دز سالیانه برای پرتوگیری شغلی

( به استثناء دز زمینه و پزشکی )

( بیشترین حد دز ) 500

دز موثر پیشنهاد شده برای فعالیت اورژانسی

 

5-1-  اولويت بندي خدمات پزشكي

درمان جراحات وارد شده در حین کار هميشه بر پرتوگيري و آلودگي افراد اولويت دارند . افرادي كه دچار چنين آسيبهايي شده باشند بايد ابتدا اگر ممكن باشد به يك حالت ثابت تغيير وضعيت داده و سريعاً به درمانگاه انتقال داده شوند . اگر براي واكنش پزشكي دير نشود ، يك نفر كه آموزش حفاظت در برابر اشعه ديده باشد بايد بيمار را همراهي كند تا در زمينة حفاظت در برابر اشعه همكاري هاي لازم را انجام دهد . اين شخص مشاور تيم پزشكي است و زير دست فرد ارشد گروه پزشكي مسئول بيمار است . بيمارستاني كه اين آسيب ديدگان را پذيرش مي كند بايد نسبت به تعداد ، ماهيت و اين كه آيا اين آسيب ديدگان مشكوك به آلودگي هستند يا خير اطلاع پيدا نماید .

افراد آسيب ديدة ديگر بايد بر اساس روشهاي استاندارد ارزيابي پزشكي ، درجه بندي و درمان شوند به استثناء آنهايي كه آلوده هستند و بايد طوري تفكيك شوند كه بتوانند ابتدا طي مسير انتقال به بيمارستان يا قبل از آن تحت عمليات رفع آلودگي قرار گيرند . علايم افرادي كه دز اشعة زيادي دريافت كرده اند عبارتند از : تهوع ، استفراغ ، خستگي و نیز ضعف بدنی . اين علايم مي تواند به دنبال قرار گرفتن در معرض بسياري از مواد سمي ديگر و نيز به دنبال فشارهاي رواني كه به يك فرد وارد مي شود ظاهر گردند . اما از آنجايي كه دز زيادي لازم است تا اين علايم در بيمار بوجود آيد ، لذا بعيد است كه اين علايم فقط به خاطر آلودگي راديواكتيوي ظاهر شده باشند كه ممكن است روي بيمار وجود داشته باشد .

براي بيماراني كه دليلي براي آلودگي خارجي آنها وجود ندارد اما ممكن است به صورت داخلي به خاطر وجود يك زخم ، استنشاق يا بلع مواد راديواكتيو آلوده شده باشند ، در اطاقهاي معمولي پزشكي يا اورژانس درمان مي شوند . اما استفراغ ، ادرار يا مدفوع بيمار ممكن است آلودگي راديواكتيو داشته باشد و بايد مراقبت ويژه در اين زمينه صورت بگيرد . در مورد بيماراني كه مقـدار زيادي مواد راديواكتيـو بداخـل زخم آنها وارد شده است ، ‌توجـه ويژه‌اي را مي طلبد زير قطعات فلزي كوچك فعال شده ( راديواكتيو ) ، مي تواند فعاليت ويژة زيادي داشته باشد و در اين موارد خطر پرتوگيري زيادي براي فرد درمانگر وجود خواهد داشت . دز حاصل از چنين تكه هايي ممكن است در فاصلة خيلي نزديك به شي تا 1 سيورت برساعت بالا باشد . افرادي كه فقط به صورت خارجي آلوده شده اند و آسيب ديگري نديده اند بايد در جايي غير از بيمارستان رفع آلودگي شوند . ارجاع چنين افرادي به بيمارستان باعث انحراف نيروهاي پزشكي لازم از بيماراني كه به صورت جدي آسيب ديده اند به اين افراد مي شود .

 

5-2- آماده سازي و مديريت بيمارستان

به محض اين كه اورژانس بيمارستان از بروز يك حادثه اطلاع پيدا نمود ، بايد برنامة مقابلة راديولوژيكي خود را فعال نماید . از آنجائيكه ورودي بيماران آلوده با ورودي عادي اورژانس فرق دارد لذا پرسنل آمبولانس بايد از اين موضوع آگاه شوند . وقتي آمبولانس به بیمارستان مي رسد ،‌ بيمار به محل آماده سازي هدايت خواهد شد . اگر اطاق آماده سازي داراي درب خروجي نباشد ،‌ راههاي زياد ديگري براي انتقال بيمار و جلوگيري از پخش شدن آلودگي وجود دارد . يك راه  پهن كردن پلاستيك غير لغزنده روي كف راهرو كه برانكارد آمبولانس بتواند روي آن حركت كند و همچنين راه دیگر ، در آسيب ديدگي خيلي حاد ، بيمار مي‌تواند از برانكاردي كه احتمالاً آلوده است و در آمبولانس قرار داشته ، به يك برانكارد تميز ديگر منتقل شود در حالي كه در يك پتو يا ملحفة تميز پيچيده شده باشد . در اين حالت ، بيمار ميتواند از راهروي عادي اورژانس در حالي كه آلودگي ها در داخل ملحفه محصور شده اند جابجا شود . موكداً بايد ذكر شود كه آلودگي راديواكتيو ( چه داخلي و چه خارجي ) ، حيات را به خطر نمي‌اندازند و بنابراين ، ارزيابي راديولوژيكي يا عمليات رفع آلودگي نبايد پيش از يك سري اقدامات مهم پزشكي انجام گیرد . اهداف كلي ادارة بيماران آسيب ديده و آلوده در اورژانس بيمارستان بطور تقريبي بر حسب اهميت آنها در زير ليست شده اند :

 1-     كمك هاي اوليه و نجات .

2-     تثبيت پزشكي حال بيمار .

3-     درمان جزئي آسيب هاي حاد .

4-     ممانعت و كمينه سازي آلودگي داخلي .

5-     تخمين و ارزيابي آلودگي خارجي و رفع آلودگي .

6-     درمان آسيب ديدگي هاي جزئي‌تر .

7-     محصور سازي آلودگي محل و ممانعت از آلودگي افراد ديگر .

8-     كمينه كردن پرتوگيري خارجي افراد درمانگر .

9-     تخمين و ارزيابي آلودگي داخلي .

10- درمان آلودگي داخلي ( اين مرحله مي تواند با ساير موارد فوق همزمان باشد ) .

11- ارزيابي آسيبها و سوختگي های موضعی با اشعه .

12- رسيدگي طولاني مدت و دقيق بيمار نسبت به پرتوگيري تمام بدن يا آلودگي داخلي .

13- راهنمايي دقيق بيمار در مورد اثرات و خطرات طولاني مدت مورد انتظار .

 

ملاحظات روان شناختي بيماران در بسياري موارد فراموش شده هستند . مطمئناً ، اورژانس بيمارستان محيطي است كه براي بيشتر بيماران به قدر كافي غريبه و ترس آور می باشد. اين احساس را اگر با پرسنل وحشت زدة پزشكي كه همه لباس بلند سفيد پوشيده و ديگر موارد جمع كنيم ، براي بيماراني كه بطور اغراق آميزي از اشعه نيز مي‌ترسند بسيار مشوش كننده تر و پريشان كننده تر مي شود . برخوردي آرام و با قوت قلب نه تنها براي ادارة بيماران ضروري است بلكه براي ادارة ‌مجموعة‌ تيم پزشكي نيز لازم است . گفتگوي دقيق با بيمار در رابطه با اثرات زودرس و ديررس پرتو به اندازة ديگر جنبه هاي درماني مهم می باشد . در اين گفتگو بايد مجدداً اطمينان داده شود كه بيمار براي دوستان و اعضاي خانواده خطرناك نخواهد بود . در نهايت بايد رسيدگي پزشكي به اشخاص پرتو دیده بر اساس اصول تعريف شده در اين زمينه صورت پذيرد .

برای اطلاعات بیشتر به کتابهای نویسنده وبسایت مراجعه نمائید
فلسفه حفاظت در برابر اشعه

 هدف کلی حفاظت در برابر اشعه را میتوان جلوگیری از اثرات قطعی اولیه یا ایجاد شده در مراحل بعدی و نیز ایجاد این اطمینان که همه مراحل باعث کاهش اثرات بالقوه ای مثل سرطان خواهند شد ، نام برد . اولين هدف مقامات محلي ، منطقه اي و يا كشوری پس از وقوع رخدادی که منجر به رهاسازي راديواكتيو می شود ، تحت كنترل درآوردن وضعيت مركز هسته اي و جلوگيري از ايجاد خسارت هاي بعدي ، ‌مراقبت از پرسنل و نیز مردم اطراف ،‌ و نهايتاً فراهم آوردن موقعيتی جهت نقل و انتقال و جا بجائي مردم به مكان امن تر مي باشد .

 هدف کلی حفاظت در برابر اشعه را میتوان جلوگیری از اثرات قطعی اولیه یا ایجاد شده در مراحل بعدی و نیز ایجاد این اطمینان که همه مراحل باعث کاهش اثرات بالقوه ای مثل سرطان خواهند شد ، نام برد . اولين هدف مقامات محلي ، منطقه اي و يا كشوری پس از وقوع رخدادی که منجر به رهاسازي راديواكتيو می شود ، تحت كنترل درآوردن وضعيت مركز هسته اي و جلوگيري از ايجاد خسارت هاي بعدي ، ‌مراقبت از پرسنل و نیز مردم اطراف ،‌ و نهايتاً فراهم آوردن موقعيتی جهت نقل و انتقال و جا بجائي مردم به مكان امن تر مي باشد .

وقتی یک اقدام توجیه پذیر محسوب می شود که : اصول ALARA در توسعه و در هنگام اجرای طرح رعایت گردد. مسئولان مستقر در محل باید کل خطر پذیری پرسنل را در مورد انجام فعالیت های احتمالی در برگیرنده پرتوگیری و سایر خطرات قابل شناسایی ، مورد سنجش قرار داده این مسئله را با اثر کار آنها که همانا دور کردن یک جمعیت از خطرات پرتوگیری است مورد ارزیابی قرار دهند .

 

تعريف مراحل‌ حادثه : اولیه ، مياني و نهایی

به طور معمول سه مرحلة زماني مختلف براي حوادث هسته اي تعريف شده است . اين مراحل كه مرحلة اولیه ، مرحلة مياني و مرحلة نهایی  ناميده مي شوند از روي درجه و ميزان آلودگي ، محل استقرار آلاينده هاي راديولوژيكي و مسير اثرگزاري بر مردم و محيط زيست متمايز مي گردند . مشخصات مربوط به هر مرحله تعيين كننده عملياتي است كه در هنگام بروز يك حادثه اضطراري بايستی انجام گيرد .

مرحلة اولیه با شروع يك سانحه هسته اي آغاز مي گردد . عمليات اين مرحله بر مبناي پيش بيني هائی است كه از پيامدهاي بالقوه صورت مي گيرد . در صورت امكان ، بهتر است اقدامات احتياطي لازم در نظر گرفته شود . اين مرحله تا هنگامي ادامه دارد كه رهاسازي كنترل نشده مواد راديواكتيو به محيط کماکان ادامه داشته باشد .

مرحلة مياني وقتـي شروع مي شود كه رهاسازي كنترل نشـده مواد راديواكتيـو ، متوقف شده ، ابر باقي مانده هاي مواد راديواكتيو فرو نشسته و عمليات نجات به پايان رسيده باشد . از آنجايي كه بيشترين مقدار مواد راديواكتيو معلق و غير قابل كنترل در هوا فرو نشسته است ، منشاء آلودگي در موادي است كه در گوشه و كنار ذخيره شده اند . اين مـواد مي توانند باعث پرتوگيري مستقيم شـده و يا اينكه ذرات معلقي كه مجدداً به هـوا بر مي خيزند استنشاق و يا مواد غذائي آلوده به آنها توسط افراد بلعيده شود .

در مرحلة نهایی كه به عنوان مرحله بازيابي نيز معروف است ، راديو نوكلئيدهايي با عمر طولاني با چرخة غذائي و محيط زيست پيوند يافته و نتايج نمونه ‌برداريهاي گسترده در اختيار مي باشد . در اين مرحله عمليات احياء سازي به منظور حذف عمليات بازدارنده و عادي سازي محيط براي انجام كارهاي روزمره انجام خواهد گرفت .

گذر از يك مرحله به مرحله ديگر معمولاً صريح و روشن نيست و مرحله مياني مي تواند با هردو مرحله قبل و بعد تداخل داشته باشد . و اين مسئله مي تواند به دليل تدريجي بودن تغيير مسير انتقال آلودگي و مدت زمان ذخيره شدن و تنوع مواد راديواكتيو باشد .

عمليات گروه امداد

اولين واكنش در چنين رويدادي ، ورود گروه امداد به صحنه مي باشد . در بيشتر مواقع اين افراد را گروه امداد و نجات آتش نشانـي ، يا حفاظت و گـاهی گـروه اورژانس و آمبـولانس تشکيـل می دهند . اولين عملياتي كه توسط اين افراد انجام مي گيرد بسيار حياتي است . به جهت هر چه كمتر كردن احتمال خطر پرتوگيري ، اين افراد بايستي سه مورد اساسی زير را در حين انجام وظايف در نظر داشته باشند :

1–     زمان ماندن در يك محيط راديولوژيكي را به حداقل برسانند .

2-     فاصله خود را تا منبع تابش راديواكتيو در حد امكان زياد كنند .

3-     هر وقت امكان داشته باشد از حفاظ هاي مناسب جهت محافظت از تشعشعات راديواكتيو استفاده نمایند .

 

4-3-  عمليات حفاظتي

مناسبترين اقدام فوري پس از وقوع يك سانحه ، حفاظ گذاري منطقه و يا تخلية مردم از محلي است كه در جريان وزش باد قرار دارند . همزمان بايستي در اطراف منطقه اي كه سانحه اتفاق افتاده ، محدودة تحت كنترل را به وجود آورده و بلافاصله به مداوای مجروحين پرداخت . ورود به مناطقي كه در پايين دست جريان باد قرار دارد وقتي امكان پذير است كه لوازم و تجهيزات دزيمتري در اختيار باشد و نياز به ورود به اين نقاط كاملاً احساس شود . استفاده از پناهگاه براي افرادي كه در مسافت هاي زياد در پايين دست جريان باد قرار دارند نيز توصيه شده است . افرادي كه در هنگام رسيدن ابر غبارهاي آلوده داخل اتومبيل هستند بايستي پنجره های اتومبيل را در حد امكان محكم كرده و تهويه هوا را خاموش كنند و اتومبيل را بطرف ايستگاه مونيتورينگ و پاكسازي هدايت نمایند .

 

4-4-  ارزيابي و مونيتورينگ راديولوژيكي

بلافاصله پس از وقوع يك حادثه اتمي ، ابهامات زيادي در مورد مقدار مواد راديواكتيو موجود در فضا و وسعت انتشار آنها وجود دارد . در راستاي به اجرا در آوردن يك برنامة فراگير مقابله با اين وضعيت اضطراري ، بايستي در اولين فرصت مناسب و با توجه به خطرات بالقوه اي كه اين مواد مي‌توانند به همراه داشته باشند ،‌ به صورت گسترده اي اندازه برداري راديولوژيكي انجام گيرد . براي ارزيابي تأثيرات دراز مدت نياز به اطلاعاتي در خصوص راديو نوكلئيدهاي موجود هستيم كه بايستي توسط افراد  متخصص و ماهر بدست آيد . اين اطلاعات بايستي شامل واپاشي راديولوژيكي ، شرایط آب و هوائي سر‌زميني كه اين واقعه در آن اتفاق افتاده است و مسيري كه مواد راديواکتيو به وسيلة آن مي تواند توسط افراد بلعيده شوند باشد .

 

4-5-  دستورالعمل پرتوگیری

در دستورالعمل مخصوص پرتوگیری افراد ، حد دز تعیین شده برای امدادگران معمولا بیشتر از افراد عادی خواهد بود زیرا اقداماتی که امدادگران انجام خواهند داد باعث کاهش پرتوگیری عده کثیری از مردم شده ، با این اقدام منفعت کثیری عاید جامعه خواهد گردید . پرتـوگیری در مورد اموری که مبتنی بر نجات جان افـراد نمی باشد باید در محدوده دز شغلی کنترل شود . چنانکه رعایت این محدوده امکان پذیر نباشد ، حد دز موثـر سالیانه حداکثـر 50 میلی سیورت و دز معادل 500 میلی سیورت در پوسـت رعایت می گردد .

 جدول 1 :  انواع دزها و حدود پیشنهادی برای مقا یسه

مرجع

دز موثر(میلی سیورت)

تعریف سطح پرتوگیری

NCRP,1989

1- 4/0

دز موثر اعمال پزشکی از جمله سی تی اسکن

NRPD-BRSS-1

1

(میانگین 5 سال)

حد سالیانه پرتوگیری عموم مردم

(به جز دزهای زمینه و پزشکی) 

ICRP,1987

3/1

دزهای زمینۀ سالیانه مردم شامل دز رادون

NRPD-BRSS-1

20

(میانگین برای 5 سال)

حد دز شغلی سالیانه

(به جز دزهای زمینه و پزشکی )

ICRP,1984

500

آستانه اثرات قطعی

نظام ایمنی هسته ای کشور پیشنهاد نموده است که حد دز سالیانه موثر ناشی از همه انواع چشمه های یونیزه کننده غیر از پزشکی و زمینه طبیعی ، برای مردم حدود 1 میلی سیورت باشد . همچنین معیارهای مناسبی از مبنای پرتوگیری در جدول (1) آورده شده است .

 

 4-6 –  اقدامات مناسب در مرحله اوليه حادثه

اقدامات پیشگیرانه در مرحله اول ، بر مبنای اینکه فقط یک هشدار انجام گرفته و یا یک رویداد رادیولوژیکی اتفاق افتاده است بلافاصله پس از وقوع انجام می پذیرد . کنترل عبور و مرور باید جزو اقدامات مدیریت بحران در نظر گرفته شده باشد .

 

4-6-1- پناهگاه و حفاظت تنفسی

پناهگاه باید بعنوان یک اقدام متقابل موثر بدون وارد نمودن فشار بر روی پرسنل برای یک دوره کوتاه مثلا در حدود ساعت بکار گرفته شود . مدت زمان بیشتر در استفاده از پناهگاه براساس مسائل پزشکی و اضطراب مردم ناشی از پرتوگیری خواهد بود . پناهگاه همیشه در مواردی که دز حدود 20 میلی سیورت یا بیشتر باشد استفاده خواهد گردید .

 

 4-6- 2-  استفاده و تزریق ید پایدار   

تزریق ید پایدار ( مثل یدید پتاسیم ) می تواند باعث حذف و یا کاهش جذب ید رادیواکتیو توسط تیروئید شخص پرتو دیده شود . چنین اقدامی باعث حذف سایر اثرات و آسیبهای ناشی از مواد رادیواکتیو ازجمله اثرات شیمیایی و نیز کاهش جذب مواد رادیواکتیو و پرتوگیری داخلی نخواهد گردید . دز لازم جهت انجام عملیات مداخله برای تیروئید بین 02/0 تا 5/0 سیورت در نظر گرفته شده است .

 

4-6-3-  تخلیه مکان

تخلیه یکی از اقدامات اولیه است که اگر بطور درست اجرا شود به مدیران اجازه خواهد داد تا تصمیم صحیحی جهت کاهش دز رسیده به مردم از همه راههای انتقال اتخاذ نمایند . بهترین زمان برای تخلیه وقتی است که دود حامل مواد رادیواکتیو شروع به انتشار نموده است و چنانچه پناهگاه در نظر گرفته شده باشد باید به آنجا نقل مکان نمود . در اقدام تخلیه اگر دز متوسط فرد 50 میلی سیورت در طول یک هفته باشد عملیات مذکور صورت خواهد گرفت . این مقدار جهت عملیات مداخله بین 02/0 تا 5/0 سیورت خواهد بود .

 

 4-7-  اقدام متقابل مرحله میانی

جابجایی ، رفع آلودگی افراد پرتو دیده ، جلوگیری از مواد غذایی و آب موجود و نیز کمک پزشکی ، همگی در مرحله میانی اقدامات متقابل از یک حادثه در نظر گرفته شده است و باید در این مورد طرحهای لازم مد نظر قرار داده شده باشد .

 

4-7-1-  جابجایی

جابجایی باید از تخلیه تمییز داده شود ، زیرا تخلیه در زمان اولیه حادثه و جهت عدم پرتوگیری افراد صورت میگیرد حال آنکه جابجایی ممکن است هفته ها و ماهها بطول انجامد . در این موقع محل پرتو دیده  خالی شده و پس از عبور گازهای حاوی مواد رادیواکتیو از آن و نیز کاهش اثر تشعشعی مواد در اثر واپاشی های صورت گرفته در طول زمان و یا فرسایش و سایر فعالیتهایی که باعث کاسته شدن پرتوگیری میشود ، اثر دز کاهش یافته و پس از تعیین دقیق میزان دز موجود ، امکان بازگشت افراد به محل تخلیه شده میسر خواهد گردید . همیشه جهت فرآیند جابجایی دز متوسط فردی 30 میلی سیورت مد نظر می باشد . دزی معادل 10 میلی سیورت باید در نقشه جابجایی مد نظر قرار گیرد .

 

 4-7-2-  رفع آلودگی افراد

اشخاص آلوده به مواد رادیو اکتیو باید رفع آلودگی شوند . این عمل باید براساس طرح کاهش یا انتقال آلودگی صورت پذیرد . اشخاص باید در مورد درآوردن لباس ، دوش گرفتن و تعویض لباس تعلیم لازم را دیده باشند . لباسها و کفشهای آلوده باید در بسته هایی جمع آوری شوند تا پس از بازدید ، یا رفع آلودگی روی آنها صورت گیرد و یا اینکه دور انداخته شوند .

 

4-7-3-  جلوگیری در منابع غذایی وآب موجود

مواد غذایی و آب موجود ممکن است در طی یک حادثه رادیولوژیکی با انتقال مواد رادیواکتیو به آنها از طریق راههای گوناگون آلوده شده باشند . نمونه گیری و بررسی آب و مواد غذایی موجود قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی در این زمینه لازم و ضروری به نظر می رسد . اعمال محافظتی در این زمینه به دو دسته تقسیم می شود :

·        یکی اعمالی که بطور مستقیم مانع استفاده از مواد غذایی و آب آلوده می شود و

·        دیگری اعمالی که باعث مسدود کردن راههای انتقال آلودگی به مواد غذایی و آب خواهد شد .

 

4-8- آخرین مرحله اقدام متقابل

آخرین مرحله اقدام متقابل ممکن است درنظر گرفته شده باشد برای توسعه و اجرای اقدامات جهت کاهش پرتوگیری . تصمیمات وضع شده براساس وضعیت سطوح آلوده ممکن است شامل برخی یا همه موارد زیر باشد :

1-     پذیرش عبور و مرور محدود و یک طرح مونیتورینگ دائم و کنترل در یک دوره نامحدود از نظر زمان.

2-     کنترل و یا محدود کردن فعالیتهایی که باعث زیاد شدن مواد آلوده رادیواکتیو در محیط میشوند .

3-     بازسازی کل کارخانه برای استفاده نامحدود .

 

برای اطلاعات بیشتر به کتاب مدیریت بحران در حوادث هسته ای اثر مهندس بدریان مراجعه نمائید
مشخصات و نتایج حوادث هسته‌ای

نوع اول حوادث مطرح شده در کتاب " مدیریت بحران در حوادث هسته ای " علاوه بر تجهیزات پخش رادیـولوژیـکی (RDD ) شامل حمله عمدی به تاسیسات هسته‌اي ، مواد هسته‌اي و سایر مواد و تاسیسات در حال نقل و انتقال و ایجاد خرابی در آن‌ها می‌باشـد .

 

نوع اول حوادث مطرح شده در کتاب " مدیریت بحران در حوادث هسته ای " علاوه بر تجهیزات پخش رادیـولوژیـکی (RDD ) شامل حمله عمدی به تاسیسات هسته‌اي ، مواد هسته‌اي و سایر مواد و تاسیسات در حال نقل و انتقال و ایجاد خرابی در آن‌ها می‌باشـد .

 نوع دوم حوادث هسته‌اي که در کتاب " مدیریت بحران در حوادث هسته ای " بررسی مي‌شود شامل کاربرد سلاح های هسته‌اي است . این سلاح‌ها مي‌توانند توسط مواد هسته‌اي و مواد منفجره متعارف ساخته شـونـد .

 سلاح‌های هسته‌اي علاوه بر قدرت تخریبـی بر روی ساختمان‌ها و تاسیسات ، باعث اثـرات رادیولوژیکی قابل توجهـی در انفجارات کوچک هسته‌اي می‌گردند . این اثرات رادیولوژیکی حاصل پرتوزایی ذرات پرتوزای اولیه ناشي از انفجار و نیـز ذرات پرتوزای تاخیری حاصل از واپاشی هستـه‌هایي با نیمه عمر طولانـی‌تـر می‌باشد .

یک چشمه کوچک و یا مقادیر کمی از مواد با پرتوزایی پایین ، مي‌تواند به منظور ایجاد ترس در میان کارکنان و سوء استفاده دشمن از وجود آلودگی در محل کار و برهم زدن نظم اجتماع بکار گرفته شود . این مواد مي‌توانند درون بسته‌های کوچک مانند آمپول ، جعبه کفش یا حتی درون یک چمدان به محل مورد نظر آورده شود و یا حتی با آلوده نمودن کارکنان و وسایل آن‌ها و با آورده شدن ناخودآگاه آلودگی توسط کارکنان به مراكز هسته‌اي انجام گيرد ( در این زمینه کنترل در هنگام ورود و خروج کارکنان و اطمینان از عدم آلودگی آنان لازم است) . در حالتی که از مایع به عنوان ماده آلوده كننده استفاده شده باشد اين مواد مي‌توانند در یک ناحیه کوچک و یا حتی وسیع ریخته شود وچون پرتوزایی اين شكل از مواد کم است ، انتظار می‌رود پرتوگیری فردی نیز کم باشد و درنتيجه بنابراین آسیب ناشی از این نوع چشمه‌ها در ابتدا روانی خواهد بود و هرگاه دوز کم خارجی و یا داخلی حاصل از این چشمه‌ها دریافت گردد اثرات بهداشتی سریعی نداشته و فقط احتمال بروز تاثیرات بهداشتی دراز مدت آن‌هم به مقدار کم را شامل خواهد شد .
مسئولیت پذیری در بحران هسته ای

در هنگام وقوع یک حادثه گروه‌های مختلف مبارزه خود را به منظـور جبـران خسارت‌های وارده از طرف تكنولوژي هسته‌اي و یا به خاطـر بی‌مبالاتی و بی­ کفایتی مراكز هسته‌اي آغاز می­کنند . 

در هنگام وقوع یک حادثه گروه‌های مختلف مبارزه خود را به منظـور جبـران خسارت‌های وارده از طرف تكنولوژي هسته‌اي و یا به خاطـر بی‌مبالاتی و بی­کفایتی مراكز هسته‌اي آغاز می­کنند . هدف از پیش تعیین شده آن‌ها این است که مانع از پیشرفت تكنولوژي هسته‌اي و انجام پروژه‌های جدید شوند . از طرفی چنان­چه هیچ یک از اقدامات مخالفان را نیز به حساب نیاوریم ، پس از بروز یک حادثه رادیولوژیکی ، خسارات بی­شماری به اين صنعت وارد خواهد آمد که تنها یکی از آن‌ها اقدامات مربوط به رفع آلودگی و تعطیلی کار برای مدتی هرچند کوتاه خواهد بود . در مدیریت بحران و طراحی صحیح سیستم باید این موارد گنجانیده شود و راه‌های مقابله با حوادث و ممانعت از انجام آن به دقت مورد مطالعه قرار گیرد . مدير باید گروه‌های درگیر با حادثه را شناسایی کرده ، از نوع اندیشه‌ و چشم­انـداز جهانی آنها آگاهی یافته و اقدامات آن‌ها را پیش­بینـی نمايد .

 از آن‌جایی‌که ممکن است حادثه‌ای در نظر برخی جدی و در نظر دیگران بحران محسوب نشود ، لذا باید همه موارد ممكن ، مورد بررسی قرار گیرد تا در فقدان اقدامات لازم به خاطر عدم پیش بینی ، حادثه وخیم­تر نشود . در حادثه هسته‌اي شرایطی بوجود می‌آید که نیازمند واکنش فوری گروه­های امنیتی است . در چنين شرایطی بی‌اعتمادی به اين صنعت موجب می­شود تا کنترل مدیریت روی حوادث کاهش  یابد . با افزایش فشارهای ناشی از کار در وضعیت بحرانی و کاهش اطلاعات دقیق ، ممکن است تحولی اساسی در مناسبات موجود در داخل و خارج شرکت ایجاد شود که همراه با تنش‌ خواهد بود .

هدف اصلی در این زمینه دست‌یابی به راه حلّی معقول و منطقي برای برطرف کردن شرایط متشنج در حادثه رادیولوژیکی است . به گونه‌ای که ضمن حفظ منافع و ارزش‌های اساسی ، شرایط لازم برای بازگشت به حالت عادی و پیش از حادثه برای شرکت فراهم گردد . در مدیریت بحران صاحبان امر نقش تعیین کننده خود را چه در حضور و چه در هنگام غیاب خود به نمایش خواهند گذاشت و حذف آسیب پذیری یکی از مواردی است که در جلوگیری از بحران استفاده مي‌گردد .

 در یک بحران هسته‌اي ضمن پیش­بینی کلیه عوامل حادثه خیز و پیامدهای آن، باید ترتیبی اتخاذ گردد که از بروز مسائل حاشیه‌ای جلوگیری شود. اقدامات نامبرده در ذیل  برای تقلیل و رفع اثرات سوء آن می­تواند مؤثر واقع شود :

 1-     انجام اقدامات لازم در جهت کاهش اثرات انتشار مواد رادیواکتیو ، به طوری‌که اقدامات بهداشتی انجام گرفته ، از سوی مردم و به خصوص کارکنان صنعت هسته‌اي پذیرفتنی باشد .

 2-     از بروز احساسات در زمینه مدیریت پرهیز شده تا هیجان مردم نيز در زمینه حادثه فروکش نماید .

 3-     حادثه اتفاق افتاده در نظر مردم ملموس و قابل فهم گردد .

 4-     اخبار انتشار یافته از حادثه با جنجال ويا بي‌تفاوتي از طرف وسایل ارتباط جمعی مخدوش نشود .

 5-     نقش و موقعیت گروه‌های مخالف به دقت مورد بررسی قرار داده شود .

 6-     از انزوای سازمان انرژي اتمي در راه بازسازی و ادامه کار جلوگیری شود .

 7-     راه‌های آسان و سریع ، در راه رسیدن به حذف آلودگی مورد مطالعه قرار گیرد .

8-     سعی شود تا حادثه پیش آمده با سایر اقدامات و پروژه‌های جدید ارتباط پیدا ننماید .

 مردم  عقاید راسخي دارند که مبتنی بر منطق و درک صحیح از حادثه و حتی بر مبنای باورها و شنیده‌ها مي‌باشد . احساسات مردم لزوماً منفی نیست بلکه ممکن است انگیزه خوبی هم برای عملیات كنترل حادثه باشد . باید در نظر داشت که این دسته از حوادث به دلیل اینکه احساسات پرشور مردم را بر می‌انگیزد از مواردی است که معمولاً باب طبع رسانه‌های گروهی است . از اینرو اطلاعات داده شده به مردم و کارکنان باید قابل فهم و از سوی منابع معتبر باشد .

        اصل تجزیه و تحلیل اطلاعات و تصمیم­گیری­ها مبتنی بر آینده­نگری است که شامل بررسی تاثیر حوادث و اقدامات کنونی و اثر آن در آینده می­باشد . جهت برنامه ريزي صحيح در زمینه وقوع حوادث هسته‌اي و در پی آن انتشار مواد رادیواکتیو در محیط ، بايد خطوط پنجگانه زیر را مد نظر قرار داد :

 1-       آگاهی یافتن از حادثه و واکنش فوری: همکاری با کارکنان در دسترس به منظور درک حادثه و برنامه­ریزی برای اقدامات ناگهانی و فوری .

 2-       پیش­گیری از آلودگی: به منظور دست­یابی به روش‌های عملی که باعث کم شدن ضایعات و آلودگی محیط مي‌شود .

 3-       سلامتی محل کار: برای جلوگیری از حادثه و انفجار و آتش سوزی و سایر حوادث مصیبت باری که باعث انتشار مواد رادیواکتیو در محیط مي‌شود .

 4-       توزیع اطلاعات: به منظور کاهش صدمات ناشی از انتشار آلودگی برای عامه مردم ، کارکنان و محیط زیست .

 5-       سلامت و بهداشت کارکنان: به منظور حفظ و بهبود سلامتی افراد شاغل در صنايع هسته‌اي
مدیریت بحران درحوادث هسته ای

به زودی منتشر خواهد شد :

 

پدافند و مدیریت حوادث هسته ای

 

اين كتاب با ۵۳۶ صفحه شامل مطالب مفيد زير است :

فصل اول : پدافند هسته‌اي

فصل دوم :  اصول مدیریت در بحران هسته‌ای

فصل سوم : انواع سلاح‌ها

فصل چهارم : نحوه انتشار آلاینده ها  در محیط

فصل پنجم : انتشار مواد راديواكتيو در محيط

فصل ششم : اقدامات پس از حادثه

فصل هفتم : آثار پرتوگیری و اقدامات پزشکی لازم

 فصل هشتم :  رفع آلودگي مواد راديواكتيو

 

گردآوری و تالیف : مهندس رضا بدریان
مدیریت بحران در مراکز هسته ای

حال بدون در نظر گرفتن بحران مديريت و با چشم پوشي از اين مسئله در متن حاضر راهنمایی لازم جهت استفاده در ابعاد وسیعی از یک فاجعه هسته ای و غیر قابل کنترل ناشی از تشعشعات یونیزه کننده  که در طی آن عامه مردم  در معرض پرتوگیری قرار دارند ، مورد بحث و بررسي قرار داده شده است .

حال بدون در نظر گرفتن بحران مديريت و با چشم پوشي از اين مسئله در متن حاضر راهنمایی لازم جهت استفاده در ابعاد وسیعی از یک فاجعه هسته ای و غیر قابل کنترل ناشی از تشعشعات یونیزه کننده  که در طی آن عامه مردم  در معرض پرتوگیری قرار دارند ، مورد بحث و بررسي قرار داده شده است .

 در تدبیر بحران هسته ای، منفعت ملی که هدف اساسی و تعیین کننده نهایی است، راهنمای تصمیم گیری میباشد و لذا ابتدا بايد مشخص شود که حادثه ناشی از چه عاملی بوده است و چگونه این حادثه می تواند خسارت ببار آورده ، آسیب های ناشی از آن تا چه حد پیشرفت خواهد نمود ؟ با پاسخ دادن به این پرسشها قادر خواهیم بود تا اقدامات لازم را در جهت مهار آن انجام دهیم . برای این منظور در هنگام طراحی و ساخت و حتی در موقع احداث بنای کارخانه موارد بروز حادثه مورد بررسی قرار گرفته و موارد ایمنی گوشزد می گردد . در همین حین و پس از تعیین احتمالات ایجاد یک بحران ، سئوال دیگری که باید پاسخ داده شود این خواهد بود که : از نقطه نظر استراتژیک چه اقداماتی باید انجام داد ؟ و چه کارهایی در اولویت اول و یا بعدی قرار دارند ؟ طبعا جلوگیری از پخش مواد رادیواکتیو مهمترین هدفی خواهد بود که در این هنگام مورد توجه واقع خواهد شد .

پس از تعیین پاسخ سئوالات ذکر شده باید دریافت که آیا این تجزیه و تحلیل کارآیی لازم را دارد و یا خیر ؟ در نهایت نقش مدیریت بحران مورد امتحان واقع می شود که ناخواسته خود عاملی در جهت بحرانی جدید محسوب نگردد . اتفاقات صنعتی و بلایای طبیعی هر روزه رخ می دهد اما تعداد کمی از آنها منجر به واکنش از سوی جامعه خواهد گردید. واقعه هسته ای ذاتا مضرترین حادثه نخواهد بود اما از نوع حوادثی است که معیارهای لازم را برای ایجاد آشوب در جامعه و در بعد وسیع تر در جهان بهمراه خواهد داشت و از این رو است که دقت در مدیریت بحران هسته ای نقش خود را نمایان می سازد . برنامه مسئولیت در زمینه وقوع حوادث هسته ای و در پی آن انتشار مواد رادیواکتیو در محیط ، شامل خطوط شش گانه زیر است :

 1-     آگاهی یافتن از حادثه و واکنش فوری : همکاری با کارکنان و کارگران در دسترس شرکت به منظور درک حادثه و برنامه ریزی برای اقدامات ناگهانی و فوری .

2-     پیش گیری از آلودگی : به منظور دست یابی به روشهای عملی که باعث کم شدن ضایعات و آلودگی محیط می شود .

3-     سلامتی محل کار : برای جلوگیری از حادثه و انفجار و آتش سوزی و سایر حوادث مصیبت باری که باعث انتشار مواد رادیواکتیو در محیط می شود .

4-     توزیع اطلاعات : به منظور کاهش صدمات ناشی از انتشار آلودگی برای عامه مردم ، کارکنان و محیط زیست .

5- و ۶-  سلامت و بهداشت کارکنان : به منظور حفظ و بهبود سلامتی افراد شاغل در شرکت .

تشکیل حادثه و بحران هسته ای

مدیریت بحران مراكز هسته اي به دلایل روی دادن یک حادثه می پردازد . مدیریت بحران ، علاوه بر عملیات قانونی سنتی ، شامل ایجاد اطمینان امنیـت اجتماعـی نیز می باشد . مهمترین اصل در کنترل بحران تعیین زمان لازم برای کنترل و تلاش در جهت ممانعت از گسترش بحران و شناسایی عوامل آن می باشد . لازمه این فعالیتها اتخاذ تصمیم صحیح و فوری بر اساس اطلاعات موجود خواهد بود . در همین زمینه برای تدبیر بحران موارد زیر باید مد نظر قرار داده شود :

1-  فرآیند تشخیص حادثه و بحران بر پایه ای صحیح طرح ریزی شود .

2-  مواردی که حادثه و بحران را تشدید می نماید کشف شود .

3-  برای حالتهای محتمل بحران ، سئوالات و پاسخهای مختلف بررسی شود .

4-  بهترین راه برای برقراری ارتباط با مردم جهت کاهش اثرات روانی ناشی از حوادث وخیم مشخص شود .

5-   یک گروه ویژه تشکیل شده و اختیارات لازم به ایشان داده شود .

6-   مدیریت عالی در جریان امر قرار گیرد .

7-   حدود مسئولیتهای هر فرد به طور واضح مشخص گردد .

8-   در هر نوع برنامه ریزی ، جزئیات نیز کاملا به حساب آید .

9-   طرح ها و نقشه های کنترل حادثه با اعضاء ستاد در میان گذاشته شود .

10-  بررسی ها بطور مداوم انجام شود .

11-   اتفاقات ممکن مشخص شود .

12-  بدترین حالت ممکن ، مثل از بین رفتن کلیه کارکنان شاغل ، در محاسبات مد نظر قرار داده شود .

 بطور کلی میتوان حوادث هسته ای را به دو دسته اصلی تقسیم بندی نمود که هرکدام ماورای ذات آسیب رسانی ناشی از پخش مواد رادیواکتیو در محیط ، اثرات روانی و نیز اقدامات مجزایی را در جهت کاهش هر نوع اثر مخرب از نظر مادی و یا معنـوی طلب می نمایند . اولین نوع حوادث ، آنهایی هستند که ممکن است در طول کار شرکت و در اثر نقص سیستم و یا حتی خطای انسانی ایجاد شوند و دسته دوم حوادثی که تعمدی بوده ، حتی ممکن است در اثر بمباران کارخانه حادث شوند . از این رو کاملا مشخص است که ماهیت هرکدام از نظر تشکیل شدن با دیگری کاملا متفاوت خواهد بود و در نتیجه اثرات متفاوتی را هم بوجود خواهند آورد . در این متن نحوه برخورد با حوادث اتفاقي آورده شده است . موارد تدبیر بحران شامل رعایت اقدامات زیر است :

 1-     دریافت نشانه های بروز حادثه : در ابتدا باید با بررسی های دقیق از شرایط موجود ، امکان بروز حوادث مشخص شده و پس از دریافت اولین نشانه ها و با اعلام خطر ، بدنبال اقدامات لازم حرکت نمود .

2-     آماده شدن برای ممانعت از بروز حادثه : پس از دریافت اعلام خطر و نشانه های بروز یک حادثه باید سریعا در جهت ممانعت از آن اقدام نمود .

3-     مقابله و محدود نمودن دامنه خسارات : همیشه پس از ایجاد یک حادثه در کارخانه های هسته ای ، مواد انتشار یافته بیشترین دامنه خسارات را خواهند داشت لذا باید با طراحی صحیح تجهیزات ایمنی و اضطراری در چنین مواقعی و نیز با مدیریت صحیح بحران مانع از انتشار بیشتر مواد به محیط اطراف گردید .

4-     امداد رسانی و کمک به آسیب دیدگان : پس از بروز یک حادثه رادیولوژیکی و انتشار مواد رادیونوکلئید در محیط اطراف و به خصوص در کارخانه غنی سازی اورانیوم که دارای مقادیر زیادی گاز هگزا فلوئورید اورانیوم می باشد ، این ماده پس از انتشار در هوای اطراف با بخار آب موجود در اتمسفر واکنش داده و تولید فلوئورید هیدروژن که یک گاز بسیار سمی و خطرناک است می نماید ، لذا انجام اقدامات فوری در جهت کمک به آسیب دیدگان لازمه امداد رسانی موفق خواهد بود .

5-     بازسازی و ترمیم : پس از کار امدادرسانی و کمک به آسیب دیدگان که اکثرا از کارکنان شاغل در کارخانه خواهند بود، نوبت بازسازی و رفع آلودگی در محیط است که توسط متخصصان مربوطـه صورت خواهد گرفت.

6-     مدیریت و تلاش برای برقراری شرایط پیش از حادثه : در انتها نیز مهمترین نقش را مدیریت ایفا خواهد نمود که با برنامه ریزی صحیح و از پیش تعیین شده و نه اتفاقی و آنی ، در همه مراحل از قبل از حادثه گرفته تا پس از آن ، باعث برقراری کار مجدد در شرکت و یا در صورتی که حادثه از نوع کوچک و محدود بوده باشد در همان مقطع می شود .

 2-1- حوادث اتفاقی

حوادث اتفاقي شامل آن دسته از حوادث رادیولوژیکی ناشی از پخش مواد هسته ای در فضا می باشند که در اثر قصور کار  سیستم و یا خطای کارکنان حادث خواهند گردید .  تنها در صورتی که حادثه منجر به پخش مواد رادیونوکلئید بسیاری در محیط شود بحران به بیرون از کارخانه سرایت نموده و اقدامات بیشتری را طلب خواهد نمود . برای سادگی و راحتی می توان حوادث پخش مواد رادیولوژیکی  را به دو دسته تقسیم بندی نمود :

گروه اول : حوادث کوچک با چشمه متمرکز واقع در یک نقطه و

گروه دوم : حوادثی که باعث پخش حجم بزرگی از مواد هسته ای در یک ناحیه وسیع می گردد .
Crisis Management in Nuclear Centers


Crisis Management in Nuclear Centers


Reza Badrian


Kala Electric co. – Natanz


 


 Abstract


Since the mankind has faced several disasters and hung obscenities such as natural and nuclear happenings during the history and has beard a lot of injuries , the strategists and administrators of every nuclear event who can not solve a part of the problem, the will certainly be a part of crisis . the article represents the necessary guide to use in an irrepressible nuclear disaster made by ionizer radiation where in the folks are near the ray . the nuclear accidents are definitely complicated and different, they are not familiar to the monotony, happen rapidly and diffuse and demolish fast these accidents menace the regimes strategic interests and connect the insecurity to the susceptibility in an absurd way and whereas the happening of an accident is exciting and fearing for the people, so it is clear that getting out of an accident or solving it is not only an art , but also a composition of science and technology . this research is done due to valuation and providing the commendations related to immediate and age long backwashes of radiological events and it is direction . an accident that has spread the radioactive will be different from the other ones .


The article includes the assessment of the cause of accident, anticipation and control of infection, the medical solutions, the way to care for the people within ionizer ray, psychic problems and the way of facing the questions


 


مديريت بحران در مراكز هسته اي


رضا بدريان


شركت كالاي الكتريك – مركز نطنز


 


چكيده


با در نظر گرفتن اینکه انسان در طـول تاریخ ، همواره دستخوش فجایع گوناگون و عظیمی همچـون : حوادث طبیعی و هسته ای بوده و در این میان متحمل خسارات فراوانی شده است ، بی تردید استراتژیستها و تصمیم سازان هر حادثه هسته ای که نتوانند قسمتی از راه حل بحـرانها و مشکلات ایجـاد شده باشند ، بطـور فزاینده ای خود به جزئی از بحران و مشکل تبدیل خواهند گردید . این متن راهنمایی لازم را جهت استفاده در ابعاد وسیعی از یک فاجعه هسته ای و غیر قابل کنترل ناشی از تشعشعات یونیزه کننده  که در طی آن عامه مردم در معرض پرتوگیری قرار دارند ، ارائه نموده است . بیگمان حوادث هسته ای پدیده های بسیار پیچیده و گوناگونند ، کاملا با یکنواخت بودن بیگانه اند و ضمن اینکه حادث شدن آنها به سرعت می باشد ، سریع هم اشاعه یافته و به سرعت نیز تخریب می نمایند . منافع استراتژیک نظام را تهدید نموده و ارتباطی نامعقول و متقابل بین ناامنی و آسیب پذیری برقرار خواهند ساخت و از آنجاییکه بروز یک حادثه هسته ای برای مردم هیجان آور و وحشت انگیز می باشد ، از این رو سخت روشن است که راه بیرون رفتن و یا تدبیر یک حادثه هسته ای نه تنها یک هنر ، بلکه ترکیبی از فن و علم نیز می باشد . این تحقيق بر اساس ارزیابی ، و تهیه توصیه های  مربوط به پیامدهای آنی و طولانی مدت حوادث رادیولوژیکی و موارد مدیریتی آن تهیه شده است .


یک حادثه که منجر به پخش مواد رادیواکتیو شده است از لحاظ کیفی با سایرحوادث عادی متفاوت خواهد بود در نهایت می توان گفت محدوده بزرگی از خطرات احتمالی برای یک  بحران عمده  بوجود می آید . ارزيابي موارد بروز حادثه ، پيشگيري و كنترل عفونت ، راهكارهای دارويي ، چگونگی رسيدگي به افرادی که در معرض اشعه یونیزه کننده قرار گرفته اند ، مسائل روانی پیش آمده و نحوه مقابله با جوسازیها و سئوالاتی از این قبیل ، مواردی است که در متن حاضر بدان توجه گردیده است .