1- اندازه‌گیری ضخامت : از آن‌جایی كه عبور پرتوهای رادیواکتیو از مواد ، به‌تدریج باعث کاهش انرژی آن‌ها می‌شود ، بنابراين با درنظر گرفتن اين خصوصيت با ساخت دستگاه‌هايی كه بتوانند انرژي را در پشت جسم اندازه‌گیری نمايند مي‌توان ضخامت اجسامی را که این پرتوها به آن تابیده می‌شود اندازه‌گیری ...