کاربردهای انرژی هسته ای

 ۱- اندازه‌گیری ضخامت : از آن‌جایی که عبور پرتوهای رادیواکتیو از مواد ، به‌تدریج باعث کاهش انرژی آن‌ها می‌شود ، بنابراین با درنظر گرفتن این خصوصیت با ساخت دستگاه‌هایی که بتوانند انرژی را در پشت جسم اندازه‌گیری نمایند می‌توان ضخامت اجسامی را که این پرتوها به آن تابیده می‌شود اندازه‌گیری نمود . همچنین داشتن ترک […]