حفاظت شده: نمرات آزمایشگاه فیزیک ۱ رشته های کامپیوتر ، ریاضی و هسته ای